WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

ZAWIADOMIENIE

W dniu 01. marca 2020 r.

o godzinie 9:30 w pierwszym terminie, o godzinie 10:00 w drugim terminie,

odbędzie się w sali Spółdzielczego Domu Kultury PSM, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019 KOŁA PZW

Z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarzy i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
  4. Wręczenie odznaczeń.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  6. Sprawozdanie z działalności w roku 2019:

a. Zarządu Koła

             b. Komisji Rewizyjnej

      c. Sądu Koleżeńskiego

       7. Omówienie i zatwierdzenie programu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

       8. Dyskusja.

       9. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

     10. Podjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem: Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu Mazowieckiego i Zarządu Koła.

     11.  Wolne wnioski.

     12. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU